Затваряне

BG - BG


Please select a country and, if applicable, a language.

Обратно към страницата за общ преглед
Държава:България
Език:български

Здрави възрастни, страдащи от тежък стрес и хипомагнезиемия, се повлияват добре от комбинация на магнезий с витамин В6


EFSM: 2021;1:210131DOI: 10.52778/efsm.21.0131Публикувано на: 30.08.2021
Marion Eberlin

Това рандомизирано, едностранно сляпо клинично проучване изследва ефектите на добавка, съдържаща магнезий, с комбинираното приложение на магнезий и витамин В6. Въпреки че не бяха установени значителни различия между рамената по изпитването в случаите на умерен стрес, пациентите с хипомагнезиемия, изложени на тежък или много тежък стрес, се повлияха добре от комбинацията на магнезий с витамин В6.

За първи път рандомизирано изпитване сравнява ефектите от добавка, съдържаща само магнезий, с тези от комбинирано приложение на магнезий и витамин В6 [1]. Въпреки че не бяха установени значителни различия между двете рамена по изпитването в случаите на умерен стрес, пациентите с хипомагнезиемия, изложени на тежък или много тежък стрес, се повлияха добре от комбинацията на магнезий с витамин В6.

Ежедневният стрес е част от съвременния живот и може да окаже голямо влияние върху настроението, благосъстоянието, поведението и здравето. Ежедневните стресови фактори увеличават вероятността да възникнат проблеми с физическото и психическото здраве. Настоящото изпитване изследва ефектите от комбинирана добавка магнезий-витамин В6 в сравнение с тези от добавка, съдържаща само магнезий, върху възрастни, изложени на стрес, с ниски нива на магнезий.

След калия магнезият е вторият най-разпространен вътреклетъчен катион. Хормоните, освободени по време на стрес, водят до преминаване на магнезий от вътреклетъчното в извънклетъчното пространство, което води до повишена екскреция на магнезий в урината и последващо спадане на серумните концентрации на магнезий. Ниските нива на серумен магнезий от своя страна предизвикват увеличено освобождаване на хормони, свързани със стреса, като катехоламини, адренокортикотропни хормони и кортизол в отговор на стреса и възпрепятстват достъпа им до мозъка. Резултатът е порочен кръг от намалена устойчивост на стрес и допълнителна загуба на магнезий.

Витамин В6 упражнява модулиращ ефект върху невротрансмитерите, които влияят на депресията и тревожността; може да понижи кръвното налягане и да действа периферно, за да намали физиологичните ефекти от освобождаването на кортикостероиди. Една от възможните причини е, че витамин В6 улеснява клетъчното усвояване на магнезий, като едновременно ограничава отделянето му и повишава неговата ефикасност.

Изпитвания при животни показват, че специфична комбинация от магнезий и витамин В6 в съотношение 10:1 облекчава симптомите на дефицит на магнезий по-бързо, отколкото само магнезий [2]. Настоящото изпитване изследва въпроса дали здрави възрастни, изложени на стрес, реагират по съпоставим начин. Нивата на стрес бяха оценени с помощта на подкатегорията за оценка на стреса от валидирания инструмент за самооценка на нивата на депресия, тревожност и стрес Depression Anxiety Stress Scales (DASS-42) [3]. Скалите DASS са подходящи за регистриране на психологически форми на стрес със или без соматични симптоми. Дългата версия (DASS-42) съдържа 14 точки за всяка от трите подкатегории (депресия, тревожност и стрес), които се оценяват по четирибална скала от „0: Изобщо не важи за мен” до “3: Важи за мен в много голяма степен или през по-голяма част от времето”.

В това изпитване във Фаза IV са изследвани здрави възрастни с нива на стрес съгласно тази подкатегория от > 18, което отговаря на поне умерен стрес, и серумни концентрации на магнезий от 0,45 до 0,85 mmol/l. 264 пациенти са били рандомизирани в едно от двете рамена на изпитването и са получавали или комбинация от магнезий-витамин В6 (дневна доза 300 mg магнезий и 30  

mg пиридоксин), или само магнезий (дневна доза 300 mg магнезий). Участниците са получавали по шест филмирани таблетки на ден, по две с всяко от трите основни хранения. Разпределението на участниците според нивата на стрес, определени с подкатегорията на DASS-42, във всяко рамо  

на лечение е било сходно, като приблизително 60% от участниците във всяка група са били класифицирани като изложени на тежък или изключително тежък стрес. 130 пациенти от всяко рамо на изпитването завършиха изпитването и бяха включени в оценката. Крайните точки на изпитването бяха промяната в резултатите по подкатегорията за стрес на DASS-42 от началото на  

лечението до седмица 4 и след това до първичната крайна точка в седмица 8, както и честотата на нежеланите лекарствени реакции (НЛР).

В модифицирания анализ на намерението за лечение (264 участници) и двете рамена на лечение показват значително понижение в резултата по подкатегорията за стрес на DASS-42 от началото на лечението до седмица 8 (комбинация от Mg-витамин В6 - 44,9% спрямо Mg - 42,4%). Разликата  

между двете рамена не е статистически значима (p > 0.05). Когато обаче беше анализирана подгрупата от 162 възрастни, изложени на тежък до изключително тежък стрес (с резултат по подкатегорията за стрес на DASS-42 > 25), тогава се наблюдава 24% по-голямо, и следователно значително, подобрение в седмица 8 при рамото по изпитването, получавало магнезий-витамин В6, в сравнение  

с това, получавало само магнезий, (p = 0.0203).

По отношение на НЛР 12,1% от участниците, лекувани с комбинация магнезий-витамин В6, и 17,4% от тези, лекувани само с магнезий, съобщават за странични ефекти, вероятно свързани с лечението. Най-честата е диария, за  

която съобщават 4,5% от участниците в рамото, получаващо комбинация от магнезий-витамин В6, и 7,6% в рамото само на магнезий. Само един участник в рамото, получаващо само магнезий, е имал гастроентерит. Всички участници са се възстановили от страничните ефекти.

Обобщение: Тези резултати предполагат, че пероралната добавка от магнезий облекчава стреса при здрави възрастни с хипомагнезиемия. При нормални нива на стрес добавянето на витамин В6 към магнезия не води до  

по-добри резултати спрямо добавката само с магнезий. В случаите на пациенти с тежък до изключително тежък стрес това изпитване показва клинична полза от комбинацията на магнезий с витамин В6. Ползите от наблюдаваното  

намаляване на стреса могат - ако се поддържат за дълъг период от време, да имат значителни положителни ефекти върху физическото и психическото здраве на засегнатите.  

Литература

  1. Pouteau et al. Superiority of magnesium and vitamin B6 over magnesium alone on severe stress in healthy adults with low magnesemia: A randomized, single-blind clinical trial. PLOS ONE, Public Library of Science (18.12.2018). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0208454.
  2. Iezhitsa IN et al. Effect of magnesium chloride on psychomotor activity, emotional status, and acute behavioural responses to clonidine, d-amphetamine, arecoline, nicotine, apomorphine, and L-5-hydroxytryptophan. Nutr Neurosci. 2011;14: 10–24. https://doi.org/10.1179/174313211X12966635733277.
  3. Brown TA, Chorpita BF, Korotitsch W, Barlow DH. Psychometric properties of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) in clinical samples. Behav Res Ther. 1997;35: 79–89.

Конфликт на интереси: M. Eberlin е служител на Sanofi.

Предоставяне на информация: Медицинският текст и публикацията са финансирани от Sanofi Aventis Deutschland GmbH.

Афилиация/Адрес за кореспонденция: Marion Eberlin, PhD, Consumer Healthcare Medical Affairs, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Industriepark Hoechst, 65026 Frankfurt am Main, Germany
Изпратено на: 22.10.2020Прието на: 22.12.2020Публикувано на: 30.08.2021
Обратно към страницата за общ преглед
Безплатен абонамент за нашия бюлетин сега.

Така ще получавате най-новите ни публикации.