Zavřít

CZ - CS


Please select a country and, if applicable, a language.

Zpět na stránku přehledu
Země:Česko
Jazyk:čeština

Účinnost, bezpečnost a snášenlivost fixní kombinace ibuprofenu (400 mg) a kofeinu (100 mg) ve srovnání s ibuprofenem, kofeinem a placebem při akutní bolesti


Výsledky klinické studie (randomizované, placebem kontrolované, dvojitě zaslepené)

EFSM: 2021;1:210105DOI: 10.52778/efsm.0105Publikováno dne: 16.08.2021
Thomas Weiser

Nabízí kombinace ibuprofenu a kofeinu při léčbě akutní bolesti výhody oproti samotnému ibuprofenu? Randomizovaná, placebem kontrolovaná, dvojitě zaslepená studie srovnávala účinnost, bezpečnost a snášenlivost kombinace ibuprofenu a kofeinu s těmito látkami samostatně nebo s placebem při akutní, středně silné až silné bolesti. Kombinace byla superiorní vůči všem ostatním terapiím, pokud jde o úlevu od bolesti po dobu 8 hodin, nástup účinku, podíl pacientů odpovídajících na léčbu a požití záchranného analgetika; bezpečnost a snášenlivost byly prokázány. Kombinace ibuprofenu a kofeinu je tedy superiorní možnost léčby akutní bolesti ve srovnání se samotným ibuprofenem.

Ibuprofen je běžně používané analgetikum a kofein je prokázané koanalgetikum [1]. Zvyšuje a urychluje 100 mg kofeinu rovněž účinnost 400 mg ibuprofenu? Tato studie odpovídá na tuto otázku.

Metody

Tato studie [2] srovnává účinnost, bezpečnost a snášenlivost kombinace 400 mg ibuprofenu plus 100 mg kofeinu s 400 mg ibuprofenu, 100 mg kofeinu a placebem. Hodnocené přípravky byly testovány na celkem 562 pacientech, kteří podstoupili extrakci třetího moláru. Tento model bolesti se často používá a účinnost v tomto modelu je prediktivní pro jinou akutní bolest, např. pro migrénu nebo tenzní bolest hlavy. Primárním parametrem účinnosti bylo snížení bolesti během 8 hodin po požití hodnocené medikace. Bezpečnost a snášenlivost byly sledovány v průběhu 5 dnů, během kterých pacienti brali buď jednu tabletu ibuprofenu s kofeinem třikrát denně, nebo jednu tabletu ibuprofenu třikrát denně. Výsledky byly analyzovány pomocí standardních statistických metod.

Výsledky

Bolest břicha je běžná, zhoršuje kvalitu života a často ji lze úspěšně léčit spasmolytiky, jako je butylskopolaminium-bromid, drotaverin nebo silice máty peprné. Různá doporučení pro léčbu IBS shodně zahrnují k léčbě bolesti břicha spasmolytika; některá pak výslovně doporučují butylskopolaminium-bromid a silici máty peprné. Žádné doporučení pro léčbu však nezahrnuje analgetika.

Ibuprofen s kofeinem měl významně lepší výsledky než samotný ibuprofen (a ostatní způsoby léčby), přičemž došlo k vyššímu snížení bolesti o 30–50% ve srovnání s užitím jednosložkového přípravku (obr. 1). U kombinace ibuprofenu s kofeinem pacienti uváděli příslušnou úlevu od bolesti o 39 minut dříve než u samotného ibuprofenu, přičemž u prvního měření to bylo dokonce po 15 minutách. Úleva od bolesti dosažená pomocí zmíněné kombinace byla významně vyšší než u samotného ibuprofenu. Pomocí uvedené kombinace bylo dosaženo významného zmírnění bolesti u mnohem více pacientů než u samotného ibuprofenu (71% oproti 53%; obr. 2). Kromě toho v případě ibuprofenu 32% pacientů muselo užít další medikaci zmírňující bolest (analgetikum), protože účinek nebyl dostatečný, přičemž v případě kombinace ibuprofenu s kofeinem to muselo udělat pouze 16% pacientů (obr. 3).

Nebyl žádný rozdíl v hodnocení snášenlivosti ibuprofenu s kofeinem a samotného ibuprofenu ze strany pacientů: asi 70% pacientů v obou léčených skupinách hodnotilo snášenlivost jako „velmi dobrou“ nebo „výbornou“.

Diskuze a závěry

Tato studie prokázala (jako mnoho jiných již dříve) účinnost 400 mg ibuprofenu při léčení akutní bolesti. Avšak účinnost kombinace 400 mg ibuprofenu a 100 mg kofeinu byla vyšší než účinnost samotného ibuprofenu ve všech parametrech, jež jsou relevantní pro pacienty, kteří pociťují bolest. Úleva od bolesti byla rychlejší a intenzivnější než u samotného ibuprofenu a uvedená kombinace pomohla výrazně více pacientům. Kromě toho většina pacientů hodnotila tuto kombinaci jako dobrou až výbornou, pokud jde o snášenlivost.  

Účinnost 400 mg ibuprofenu při akutní bolesti nemůže stoupnout zvýšením dávky na 600 nebo 800 mg (stropní účinek; [3,4,5]).  

Kombinace 400 mg ibuprofenu se 100 mg kofeinu tak představuje zajímavou novou možnost léčby akutní bolesti.

Literatura

  1. Derry CJ, Derry S, Moore RA. Caffeine as an analgesic adjuvant for acute pain in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Dec 11; (12):CD009281.
  2. Weiser T, Richter E, Hegewisch A, Muse DD, Lange R. Efficacy and safety of a fixed-dose combination of ibuprofen and caffeine in the management of moderate to severe dental pain after third molar extraction . Eur J Pain. 2018 Jan; 22(1):28–38.
  3. Seymour RA, Ward-Booth P, Kelly PJ. Evaluation of different doses of soluble ibuprofen and ibuprofen tablets in postoperative dental pain. Br J Oral Maxillofac Surg. 1996 Feb; 34(1):110–4.
  4. Laska EM, Sunshine A, Marrero I, Olson N, Siegel C, McCormick N. The correlation between blood levels of ibuprofen and clinical analgesic response. Clin Pharmacol Ther. 1986 Jul; 40(1):1–7.
  5. Kellstein DE, Lipton RB, Geetha R, Koronkiewicz K, Evans FT, Stewart WF, Wilkes K, Furey SA, Subramanian T, Cooper SA. Evaluation of a novel solubilized formulation of ibuprofen in the treatment of migraine headache: a randomized, double-blind, placebo-controlled, dose-ranging study. Cephalalgia. 2000 May; 20(4):233–43.

Střet zájmů: T. Weiser je zaměstnancem společnosti Sanofi. 

Poskytnutí informací: Publikaci financuje Sanofi Aventis Deutschland GmbH.

Pracoviště/Korespondenční adresa: Thomas Weiser, PhD, Consumer Healthcare Medical Affairs, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Industriepark Hoechst, 65026 Frankfurt am Main, Germany
Odesláno dne: 16.10.2020Přijato dne: 23.12.2020Publikováno dne: 16.08.2021
Zpět na stránku přehledu
Přihlaste se nyní zdarma k odběru našeho newsletteru.

Získáte tak aktuální informace o zveřejnění našich novinek.