Zavřít

CZ - CS


Please select a country and, if applicable, a language.

Zpět na stránku přehledu
Země:Česko
Jazyk:čeština

Zdravým dospělým s těžkým stresem a hypomagnezemií prospívá kombinace hořčíku a vitaminu B6


EFSM: 2021;1:210132DOI: 10.52778/efsm.21.0132Publikováno dne: 16.08.2021
Marion Eberlin, PhD

Toto randomizované, jednoduše zaslepené klinické hodnocení zjišťovalo účinky suplementace samotného hořčíku v porovnání s podáváním kombinace hořčíku a vitaminu B6. Ačkoli v případě mírného stresu se mezi oběma skupinami v klinickém hodnocení neprojevily rozdíly, pacientům s hypomagnezemií vystaveným těžkému nebo velmi těžkému stresu prospěla kombinace hořčíku a vitaminu B6.

Randomizované klinické hodnocení poprvé porovnalo účinky suplementace samotného hořčíku s kombinovaným podáváním hořčíku a vitaminu B6 [1]. Ačkoli v případě mírného stresu se mezi oběma skupinami v klinickém hodnocení neprojevily rozdíly, pacientům s hypomagnezemií vystaveným těžkému nebo velmi těžkému stresu prospěla kombinace hořčíku a vitaminu B6.

Každodenní stres je součástí moderního života a může značně ovlivňovat náladu, tělesnou a duševní pohodu, chování i zdraví. Denně se vyskytující stresové faktory zvyšují pravděpodobnost výskytu fyzických a duševních zdravotních problémů. Popisované klinické hodnocení studovalo účinky doplňku s kombinací hořčíku a vitaminu B6 v porovnání se samotným hořčíkem u dospělých se stresem a nízkou hladinou hořčíku.

Hořčík je po draslíku druhým nejhojnějším intracelulárním kationtem. Hormony uvolňované při stresu způsobují pohyb hořčíku z intracelulárního do extracelulárního prostoru, což vede ke zvýšenému vylučování hořčíku v moči s následným poklesem sérové koncentrace hořčíku. Nízká hladina hořčíku v séru pak způsobuje zvýšené uvolňování hormonů souvisejících se stresem, jako jsou katecholaminy, adrenokortikotropní hormony a kortizol v reakci na stres a ztěžuje jejich přístup do mozku. Výsledkem je začarovaný kruh snižování odolnosti vůči stresu a dalších ztrát hořčíku.

Vitamin B6 má modulační účinky na neurotransmitery, které ovlivňují depresi a úzkost; může snižovat krevní tlak a periferně omezovat fyziologické účinky uvolňování kortikosteroidů. Jedním možným důvodem je, že vitamin B6 napomáhá vychytávání hořčíku v buňkách, což jednak omezuje jeho vylučování a jednak zvyšuje jeho účinnost.

Studie na zvířatech prokázaly, že specifická kombinace hořčíku a vitaminu B6 v poměru 10 : 1 zmírňuje příznaky deficitu hořčíku rychleji, než hořčík samotný [2]. Popisované klinické hodnocení se zabývalo otázkou, zda zdraví dospělí se stresem reagují srovnatelně. Úroveň stresu byla vyhodnocena pomocí subškály pro stres validované sebeposuzovací škály deprese, úzkosti a stresu DASS-42 (Depression Anxiety Stress Scale) [3]. Škály DASS jsou vhodné k zaznamenávání psychologických forem stresu bez ohledu na to, zda jsou doprovázeny somatickými příznaky. Dlouhá verze (DASS-42) obsahuje v každé ze tří subškál (deprese, úzkost a stres) 14 položek, které jsou hodnoceny ve čtyřbodové škále od „0: neplatí to pro mě vůbec“ po „3: platí to pro mě úplně nebo většinu času“.

Zdraví dospělí se skóre ze subškály stresu > 18, které odpovídá nejméně mírnému stresu, a koncentrací hořčíku mezi 0,45 až 0,85 mmol/l byli hodnoceni v tomto klinickém hodnocení fáze IV.

264 pacientů bylo nahodile přiřazeno do jednoho ze dvou ramen studie a byla jim podávána buďto kombinace hořčíku a vitaminu B6 (denní dávka 300 mg hořčíku a 30 mg pyridoxinu), nebo hořčík samotný (denní dávka 300 mg hořčíku). Účastníci dostali šest potahovaných tablet na den, které užívali po dvou vždy s jedním ze tří hlavních jídel.

Distribuce subjektů podle hladin na subškále stresu DASS-42 byla podobná v obou skupinách; u přibližně 60 % subjektů v každé skupině byl stres klasifikován jako těžký nebo extrémně těžký. 130 pacientů v každém ramenu klinické hodnocení  dokončilo a bylo zahrnuto do vyhodnocení. Koncovými body klinického hodnocení byly změna skóre subškály stresu DASS-42 od zahájení léčby do týdne 4 a potom do primárního koncového bodu v týdnu 8 a výskyt nežádoucích účinků léčivého přípravku. V modifikované analýze léčebného záměru (N = 264 subjektů)  vykazovala obě léčebná ramena za období od zahájení léčby do týdne 8 výrazné snížení skóre subškály stresu DASS-42 (44,9% u kombinace Mg-vitamin B6 vs. 42,4% u Mg). Rozdíl mezi oběma rameny nebyl statisticky významný (p > 0,05). Když však byla analyzována podskupina 162 dospělých s těžkým až extrémně těžkým stresem (skóre subškály stresu DASS-42 > 25), bylo v týdnu 8 zjištěno o 24% větší, a tedy významné, zlepšení u studijního ramena s kombinací hořčík-vitamin B6 ve srovnání se samotným hořčíkem (p = 0,0203).

Nežádoucí účinky léčivého přípravku, které mohly souviset s léčbou, hlásilo 12,1% subjektů léčených kombinací hořčíku a vitaminu B6 a 17,4% subjektů léčených samotným hořčíkem. Nejčastějším byl průjem, který hlásilo 4,5% subjektů v  ramenu s kombinací hořčíku a vitaminu B6 a 7,6% subjektů v ramenu se samotným hořčíkem. Jeden subjekt v ramenu se samotným hořčíkem měl gastroenteritidu. Všechny subjekty se z nežádoucích účinků zotavily.

Shrnutí: Tyto výsledky naznačují, že perorální suplementace hořčíku u zdravých dospělých s hypomagnezemií zmírňuje stres. Při normálních hladinách stresu nebylo přidání vitaminu B6 k hořčíku superiorní vůči suplementaci samotného hořčíku. U pacientů s těžkým až extrémně těžkým stresem toto klinické hodnocení prokázalo klinický přínos kombinace hořčíku a vitaminu B6. Přínosy zjištěného snížení stresu by mohly mít – pokud by byly dlouhodobě zachovány – značné pozitivní účinky  na fyzické a duševní zdraví dotčených osob.

Literatura

  1. Pouteau et al. Superiority of magnesium and vitamin B6 over magnesium alone on severe stress in healthy adults with low magnesemia: A randomized, single-blind clinical trial. PLOS ONE, Public Library of Science (18.12.2018). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0208454.
  2. Iezhitsa IN et al. Effect of magnesium chloride on psychomotor activity, emotional status, and acute behavioural responses to clonidine, d-amphetamine, arecoline, nicotine, apomorphine, and L-5-hydroxytryptophan. Nutr Neurosci. 2011;14: 10–24. https://doi.org/10.1179/174313211X12966635733277.
  3. Brown TA, Chorpita BF, Korotitsch W, Barlow DH. Psychometric properties of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) in clinical samples. Behav Res Ther. 1997;35: 79–89.

Střet zájmů: M. Eberlin je zaměstnankyní společnosti Sanofi.

Poskytnutí informací: Přípravu lékařského textu a publikaci financuje Sanofi Aventis Deutschland GmbH.

Pracoviště/Korespondenční adresa: Marion Eberlin, PhD, Consumer Healthcare Medical Affairs, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Industriepark Hoechst, 65026 Frankfurt am Main, Germany
Odesláno dne: 22.10.2020Přijato dne: 22.12.2020Publikováno dne: 16.08.2021
Zpět na stránku přehledu
Přihlaste se nyní zdarma k odběru našeho newsletteru.

Získáte tak aktuální informace o zveřejnění našich novinek.