Zavřít

CZ - CS


Please select a country and, if applicable, a language.

Zpět na stránku přehledu
Země:Česko
Jazyk:čeština

Laxativa u dětí? Nová studie potvrdila účinnost a snášenlivost dlouhodobého užívání bisakodylu


EFSM: 2021;1:210209DOI: 10.52778/efsm.21.0209Publikováno dne: 16.08.2021
Marion Eberlin

Retrospektivní studie zjišťovala účinnost snášenlivost dlouhodobého a pravidelného používání bisakodylu u dětí. Bisakodyl byl u dětí účinný, bezpečný a dobře tolerovaný i při dlouhodobém užívání (průměrná délka léčby: 14 měsíců). Obavy ohledně vzniku závislosti se prokázaly nepodložené; u většiny pacientů lze bisakodyl postupně vysadit, aniž by se změnila frekvence stolice.

Chronickou zácpou netrpí často jen dospělí, ale také děti. Ohledně dlouhodobého pravidelného užívání bisacodylu u pediatrických pacientů však byly dříve k dispozici pouze omezené údaje. Tuto mezeru zaplnila a aktuální údaje o účinnosti a snášenlivosti dlouhodobé léčby poskytla nová studie, kterou prováděla dětská nemocnice v New Havenu (USA). Závěr: Bisacodyl je u dětí účinný, bezpečný a dobře snášený, a to i při dlouhodobém užívání. Obavy ohledně závislosti jsou nepodložené.

Zácpa je u dětí častým jevem. Pokud jsou příznaky chronické, obvykle je přítomna funkční zácpa. Tento výraz odkazuje na nepravidelné a často také bolestivé vyprazdňování tuhé stolice bez anatomických příčin nebo základního onemocnění.

Standardní léčba zahrnuje stravu bohatou na vlákninu, osmotická laxativa a nálevy, ale je-li účinek ostatních opatření nedostatečný, pak i doplňkové využití stimulačních laxativ, jako je bisacodyl. Přestože většina pacientů na tento terapeutický koncept odpovídá, zbývající podskupina (takzvané refrakterní případy) z tohoto přístupu těží jen málo, pokud vůbec. Právě pro tyto pacienty může být intenzivnější užívání bisacodylu prospěšné. Za účelem rozšíření dosud omezených dat ohledně dlouhodobého, pravidelného podávání bisacodylu, zejména u dětí, byla provedena studie hodnotící účinnost a snášenlivost bisacodylu u pediatrických pacientů [1].

Retrospektivní studie u dětí a dospívajících

Do retrospektivní studie byly zařazeny děti s refrakterní funkční zácpou, které byly odeslány do dětské nemocnice New Haven Children’s Hospital (USA) v letech 2007 až 2014 za účelem posouzení a léčby chronické zácpy.

Při výchozí léčbě osmotickými laxativy vykazovaly děti frekvenci vyprazdňování v počtu dvou – nebo méně – stolic týdně. Poté jim byl k léčbě po dobu minimálně čtyř týdnů přidáván bisacodyl. Zaznamenávány byly demografické údaje, jako je věk, pohlaví, dávka bisacodylu, délka léčby, počet stolic týdně před léčbou bisacodylem a po této léčbě, vedlejší účinky a délka následného sledování.

Do studie bylo zařazeno celkem 164 pacientů. Medián věku činil 9,5 roku (0,9 – 21 let) a 52% dětí byly dívky. Medián dávky bisacodylu byl 5 mg (1 až 20 mg), medián délky léčby byl 14 měsíců (1 až 77 měsíců) a 90% pacientů užívalo léčivý přípravek po dobu kratší než 36 měsíců.

Počet stolic týdně se zdvojnásobil

Výsledky studie prokázaly, že medián frekvence vyprazdňování při pravidelném podávání bisacodylu (přidávaného ke stávající terapii osmotickými laxativy) významně vzrostl ze dvou na čtyři stolice týdně (p < 0,001).

Dále mělo 57% pacientů (94 ze 164) frekvenci vyprazdňování ≥ 3 stolice týdně.

Při dlouhodobé léčbě bisacodylem na přípravku nevzniká závislost

Autoři rovněž zkoumali, zda by mohli pacienti postupně léčbu bisacodylem vysazovat a zároveň si zachovat konstantní frekvenci vyprazdňování ≥ 3 stolic týdně. K analýze byly k dispozici relevantní údaje od 71 dětí.

U 55% pacientů se příznaky dařilo držet pod kontrolou tak dobře, že mohl být bisacodyl úspěšně vysazen (postupným snižováním dávky a/nebo snižováním frekvence podání). 45% pacientů nadále zůstávalo na léčbu bisacodylem odkázáno.

Autoři zjistili, že schopnost nebo neschopnost přerušit léčbu neovlivňuje délka léčby, dávkování ani věk či pohlaví pacienta. Mnoho pacientů dokázalo bisacodyl vysadit – a to bez ohledu na délku léčby nebo dávkování.

Vedlejší účinky byly pozorovány pouze u 8% pacientů (13 ze 164) a sestávaly především z přechodné bolesti břicha a průjmu. Tyto účinky ve většině případů vymizely po úpravě dávky. K ukončení léčby vedly pouze u 5 pacientů.

Bisacodyl: účinný a bezpečný k dlouhodobému užívání

Retrospektivní studie prokázala, že týdenní frekvence vyprazdňování u dětí s refrakterní chronickou zácpou se díky bisacodylu může zdvojnásobit.

Tento přípravek byl dobře snášen po dobu léčby s mediánem 14 měsíců; vedlejší účinky se vyskytly pouze u 8% dětí a po provedených úpravách dávky obvykle vymizely. Obavy ohledně závislosti na bisacodylu autoři studie vyvrátili – dlouhodobá léčba nebyla spojena se závislostí ani s jinými komplikacemi.

Lze tedy konstatovat, že studie potvrdila účinnost a bezpečnost bisacodylu u dětí, zejména s ohledem na jeho dlouhodobé užívání.

Literatura

  1. Bonilla S et al. Long Term Use of Bisacodyl in Pediatric Functional Constipation Refractory to Conventional Therapy. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2020, published ahead of print, doi: 10.1097/MPG.0000000000002795

Střet zájmů: M. Eberlin je zaměstnankyní společnosti Sanofi.

Poskytnutí informací: Přípravu lékařského textu a publikaci financuje Sanofi Aventis Deutschland GmbH.

Pracoviště/Korespondenční adresa: Marion Eberlin, PhD, Consumer Healthcare Medical Affairs, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Industriepark Hoechst, 65026 Frankfurt am Main, Germany
Odesláno dne: 22.12.2020Přijato dne: 03.01.2021Publikováno dne: 16.08.2021
Zpět na stránku přehledu
Přihlaste se nyní zdarma k odběru našeho newsletteru.

Získáte tak aktuální informace o zveřejnění našich novinek.