Zavřít

CZ - CS


Please select a country and, if applicable, a language.

Zpět na stránku přehledu
Země:Česko
Jazyk:čeština

Vysoká compliance a spokojenost s léčbou při použití esenciálních fosfolipidů k léčbě pacientů s nealkoholickým tukovým onemocněním jater


EFSM: 2022;2:220138DOI: 10.52778/efsm.22.0138Publikováno dne: 22.08.2022
Leonid Lazebnik, MD, PhD, Dr. Med. Sci., Chavdar Pavlov, MD, PhD, Dr. Med. Sci., Kirill M Starostin, MD a Branko Popovic, MD

Řada randomizovaných kontrolovaných studií prokazuje, že lze podáváním esenciálních fosfolipidů (EPL) zmírnit steatózu a zlepšit parametry funkce jater. Na základě těchto studií jsou EPL uvedeny v řadě národních pokynů jako jeden z doporučených prostředků léčby nealkoholického tukového onemocnění jater (NAFLD). Nyní byla provedena retrospektivní analýza tří observačních studií ke zjištění, do jaké míry compliance a spokojenost pacientů s léčbou pomocí EPL koreluje v reálné praxi s laboratorními hodnotami a ultrazvukovými parametry.

Vysoká compliance a nízký počet případů přerušení léčby

Nealkoholické tukové onemocnění jater (NAFLD) patří k nejrozšířenějším jaterním onemocněním [1] a pojí se se zvýšeným rizikem nádorového onemocnění [2]. Klinické studie a nedávná metaanalýza pacientů s NAFLD prokázaly, že akumulaci jaterního tuku (steatózu) lze snížit podáváním esenciálních fosfolipidů (EPL) [3]. EPL se doporučují v národních pokynech v řadě zemí, například v Rusku, Lotyšsku, Polsku a Číně [4–7]. V různých studiích se EPL pojily s objektivním i subjektivním zlepšením. K hodnocení, do jaké míry pacientská compliance a spokojenost s léčbou pomocí EPL koreluje se změnami v klinických parametrech, byla v nedávné době provedena retrospektivní analýza tří observačních studií zahrnujících 3384 pacientů s NAFLD [2]. V průběhu 12týdenního období léčby podáváním EPL (600 mg třikrát denně), 82,2 % pacientů bylo compliantních, 8,0 % poskytlo o své complianci s léčbou nedostatečné informace (což bylo hodnoceno jako non-compliance), 7,9 % oznámilo více než jednodenní výpadky v užívání léku, 1,5 % si změnilo dávkování a 1,8 % uvedlo, že si několikrát zapomněli lék vzít. Pouze 0,3 % pacientů uvedlo, že léčbu předčasně vysadili, přičemž hlavním důvodem bylo zlepšení zdravotního stavu (n = 5), individuální rozhodnutí pacienta (n = 1), zhoršení doprovodného chronického onemocnění (n = 1), hromadění pankreatické šťávy (n = 1), nebo byl důvod neznámý (n = 3).

Compliance s léčbou koreluje s pozitivními účinky

Po 24 týdnech (±1 týden) léčby vykazovali compliantní pacienti v porovnání s non-compliantními významný (p < 0,05) pokles plazmatických hladin krevní glukózy na lačno, celkového cholesterolu, VLDL a celkového bilirubinu a rovněž hodnot HbA1c [2]. Dále měli pacienti, kteří léčebný režim dodržovali, významně (p < 0,001) lepší ultrazvukové parametry. Pacienti mužského pohlaví, pacienti s nezdravým životním stylem a/nebo komorbiditami odpovídali na EPL terapii výrazněji [2]. Na konci 24týdenní EPL terapie vykazoval zmírnění symptomů významně vyšší podíl compliantních pacientů v porovnání s non-compliantními (91,1 % vs. 73,9 %; p < 0,0001; obr. 1A).

Vysoká spokojenost pacientů

Podobný vztah byl zjištěn u korelace mezi výsledkem léčby a spokojeností ošetřujícího lékaře a/nebo pacienta. Z 634 případů zahrnutých do retrospektivní analýzy spokojenosti s léčbou byly s léčbou esenciálními fosfolipidy velmi spokojeny téměř dvě třetiny pacientů (64,4 %) i lékařů (65,9 %) (10 bodů z možných 10 na škále spokojenosti) (obr. 2A a B). Negativní hodnocení (≤ 4 body) uvedlo méně než 1,5 % lékařů a pacientů, což je další důkaz pozitivního vnímání léčby. Celkově jak compliance, tak spokojenost pacientů rostly s významným zlepšením hodnot (p < 0,05) jaterních enzymů, obsahu tuku v játrech (steatózy) a symptomů po EPL terapii. Významně vyšší podíl pacientů a/nebo jejich ošetřujících lékařů, kteří uváděli vysoké nebo velmi vysoké hodnoty spokojenosti s léčbou, vykazoval symptomatické zlepšení (pokles počtu nebo intenzity symptomů) v porovnání s pacienty uvádějícími nízkou nebo velmi nízkou úroveň spokojenosti (p < 0,001; obr. 1B a C). Dodržování léčebného režimu i spokojenost s ní tedy korelovaly s pozitivními účinky EPL na průběh onemocnění. Těsný vztah mezi compliancí a výsledkem léčby poukazuje na důležitost sledování, jak pacienti s NAFLD, jimž byly esenciální fosfolipidy předepsány, režim užívání léčiva dodržují.

Literatura

  1. Maev IV, Samsonov AA, et al. A new, non-invasive scale for steatosis developed using real-world data from Russian outpatients to aid in the diagnosis of non-alcoholic fatty liver disease. Adv Ther 2020;37:4627–40; https://doi.org/10.1007/s12325-020-01493-w.
  2. Ivashkin VT, Maevskaya MV, et al. Correlation of objective endpoints and subjective patient-reported outcomes in NAFLD treatment with essential phospholipids: Real-world data based on pooled analysis of observational studies. Drugs – Real World Outcomes. 2021;8:369–82. https://doi.org/10.1007/s40801-021-00250-x.
  3. Dajani AI, Popovic B. Essential phospholipids for nonalcoholic fatty liver disease associated with metabolic syndrome: A systematic review and network meta-analysis. World J Clin Cases 2020;8(21):5235–49. doi: 10.12998/wjcc.v8.i21.5235. PMID: 33269259; PMCID: PMC7674728.
  4. Derovs A, Pokrotnieks J, Derova J, Laivacuma S, Zeltiņa I, Vīksna L. Society of Digestive Diseases (Latvia). [Clinical practical guidelines for diagnostics, treatment and monitoring of non-alcoholic fatty liver disease]. Nealkohola taukainās aknu slimības diagnostikas, ārstēšanas un novērošanas klīniskās praktiskās rekomendācijas. Rīga: SIA Medicīna un Prese, 2020. 44 p.
  5. Lazebnik LB, Golovanova EV, et al. Non-alcoholic fatty liver disease in adults: clinic, diagnostics, treatment. Guidelines for therapists, third version. Experimental and Clinical Gastroenterology 2021;185(1):4–52. (In Russ.) DOI: 10.31146/1682-8658-ecg-185-1-4-52.
  6. Hartleb M, Wunsch E, Milkiewicz P, et al. Postępowanie z chorymi na niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby: Zalecenia Polskiej Grupy Ekspertów NAFLD 2019. Med Prakt 2019;10:47–74.
  7. Fan JG, Wei L, Zhuang H, et al. Guidelines of prevention and treatment of nonalcoholic fatty liver disease (2018, China). J Dig Dis 2019;20(4):163–73.

Střet zájmů: K. Starostin a B. Popovic jsou zaměstnanci společnosti Sanofi. L. Lazebnik a C. Pavlov prohlašují, že nejsou ve střetu zájmů.

Poskytnutí informací: Přípravu lékařského textu a publikaci financuje Sanofi.

Pracoviště/Korespondenční adresa: Leonid Lazebnik, MD, PhD, Dr. Med. Sci., A. I. Evdokimov, Moscow State University of Medicine and Dentistry, Ministry of Health of Russia, Moscow, Russia, Chavdar Pavlov, MD, PhD, Dr. Med. Sci., I. M. Sechenov First Moscow State Medical University, Ministry of Health of Russia, Moscow, Russian Federation, Kirill M Starostin, MD, Sanofi, Moscow, Russia a Branko Popovic, MD, Sanofi, Industriepark Hoechst, 65926 Frankfurt am Main, Germany
Odesláno dne: 19.11.2021Přijato dne: 11.03.2022Publikováno dne: 22.08.2022
Zpět na stránku přehledu
Přihlaste se nyní zdarma k odběru našeho newsletteru.

Získáte tak aktuální informace o zveřejnění našich novinek.