Zavřít

CZ - CS


Please select a country and, if applicable, a language.

Zpět na stránku přehledu
Země:Česko
Jazyk:čeština

Důkazy z reálné klinické praxe (RWE) o prospěšných účincích esenciálních fosfolipidů u pacientů s nealkoholovým ztučněním jater 


EFSM: 2022;2:220102DOI: 10.52778/efsm.22.0102Publikováno dne: 04.05.2022
Igor Maev, Chavdar Pavlov, Kirill M Starostin a Branko Popovic

Esenciální fosfolipidy (EPL) patří do skupiny hepatoprotektivních látek a jsou doporučeny v ruských pokynech pro léčbu nealkoholového ztučnění jater (NAFLD). Rozsáhlá observační studie nyní toto doporučení na základě spokojenosti s léčbou, zlepšení ultrazvukových parametrů a normalizace hladin jaterních enzymů potvrzuje.

Nealkoholové ztučnění jater: onemocnění životního stylu

Nealkoholové ztučnění jater (NAFLD) je nejčastějším onemocněním jater na světě a postihuje zhruba 37% dospělých v Rusku. NAFLD je považováno za jaterní manifestaci metabolického syndromu, který zahrnuje obezitu, dyslipidémii, hypertenzi a diabetes 2. typu. Neléčené NAFLD může progredovat do nealkoholové steatohepatitidy (NASH), cirhózy nebo hepatocelulárního karcinomu. Světová gastroenterologická organizace doporučuje k diagnostice NAFLD přístup citlivý na zdroje, který využívá neinvazivní metody, jako je ultrazvuk a měření jaterních enzymů. V současné době se EPL doporučují jako jedna z možností léčby v několika zemích včetně Ruska, Lotyšska, Polska a Číny [1–4].

Vysoká spokojenost s léčbou EPL

Studie MANPOWER, ruská observační studie, zahrnovala 2843 pacientů s NAFLD. Tito pacienti dostávali EPL (1800 mg/den) po dobu 24 týdnů jako doplňkovou léčbu ke standardní péči a měli alespoň jednu ze čtyř komorbidit: obezitu, hypertenzi, diabetes 2. typu a hypercholesterolemii [5–7]. 80% pacientů mělo kromě NAFLD alespoň dvě další metabolická onemocnění. Nejčastějšími komorbiditami byly nadváha/obezita (81%) a hypercholesterolémie (75%). Mnoho pacientů užívalo k léčbě svých komorbidit léky. Alarmující bylo, že 15% pacientů s diabetem nedostávalo žádnou jinou medikaci kromě EPL a 40% pacientů s nadváhou/obezitou nedostávalo vhodnou léčbu. S léčbou EPL u těchto pacientů byla většina (82%) lékařů buď nadmíru spokojena (22%), nebo velmi spokojena (60%). Spokojenost pacientů s léčbou EPL byla také velmi vysoká (82%). Šestiměsíční míra compliance léčby EPL byla odhadnuta na 90,5% [5].

Výrazné zlepšení ultrazvukových nálezů a krevních parametrů

Výrazně se zlepšily i ultrazvukové nálezy NAFLD, zejména z hlediska echogenity a struktury jater – a to ve srovnatelné míře u všech komorbiditních skupin (viz tab. 1). Na začátku studie byla hyperechogenita jater přítomna u 84,0% pacientů a heterogenní struktura jater u 62,9%. Po 24 týdnech bylo zjištěno významné zlepšení jaterní hyperechogenity u 68,3% pacientů (95% interval spolehlivosti [CI] 66,6% až 70,1%) a jaterní struktury u 42,7% (95% [CI] 40,9% až 44,5%) (p < 0,05 ve srovnání s výchozím stavem). Vezmeme-li v úvahu pouze pacienty s ultrazvukovými abnormalitami zjištěnými ve výchozím stavu, byla terapie EPL doprovázena významným a konzistentním ultrazvukovým zlepšením se statisticky významným (p < 0,05) zlepšením echogenity jater u 69,6% pacientů po 12 týdnech a maximálním zlepšením jaterní hyperechogenity u 81,4% pacientů ve 24. týdnu (p < 0,05) [6].

Tab. 1. Podíl (%) pacientů se zlepšeným nebo nezměněným ultrasonografickým nálezem po 24 týdnech léčby EPL, podle charakteru komorbidity

Pro zobrazení celého obsahu přejděte doprava
Charakteristiky [%]Hypertenze (n=1635)Nadváha/obezita (n=2285)Diabetes mellitus 2. typu (n=475)Vysoký cholesterol (n=2119)
 ZlepšenoŽádná změnaZlepšenoŽádná změnaZlepšenoŽádná změnaZlepšenoŽádná změna
Difuzní hyperechogenita jater67,732,368,831,268,231,867,832,2
Heterogenní struktura jater*43,656,443,356,640,659,343,756,2
Špatně odlišitelné a/nebo zvýrazněné cévní řečiště24,875,223,176,924,875,224,475,6
Útlum signálu distálního echa21,778,322,577,522,777,321,578,5
*Zhoršení „heterogenní struktury jater“ se objevilo u 0,1% pacientů v každé podskupině komorbidit

Hladiny jaterních enzymů aspartátaminotransferázy (AST), alaninaminotransferázy (ALT) a gama-glutamyltransferázy (GGT) jsou užitečné parametry v diagnostice NAFLD; zároveň hladiny jaterních enzymů nekorelují s histologickou závažností NAFLD. Během 24týdenního období studie došlo ke konzistentnímu a významnému snížení sérových hladin ALT, AST a GGT (viz obr. 1). Ve srovnání s výchozími hladinami se průměrná ALT snížila o 20,0 U/l, průměrná AST o 16,5 U/l a průměrná GGT o 15,9 U/l. Změny byly statisticky významné již po 12 týdnech (vše p < 0,001 v párovém t-testu pro dva časové body). Na konci studie byly hladiny ALT, AST a GGT normální u 75,8%, 89,2% a 62,5% pacientů (všechny p < 0,001 ve srovnání s výchozí hodnotou) [7].

Souhrn

Na základě antifibrotických a antioxidačních účinků EPL doporučují ruské pokyny EPL jako doplňkovou léčbu NAFLD. Reálná data potvrzují, že EPL podporuje normalizaci patologických nálezů u NAFLD. Dlouhodobý příjem EPL může být zvláště přínosný pro pacienty s metabolickými komorbiditami a obtížemi při udržování změn v jejich životním stylu.

Literatura

  1. Lazebnik LB, Golovanova EV, et al. Non-alcoholic fatty liver disease in adults: clinic, diagnostics, treatment. Guidelines for therapists, third version. Experimental and Clinical Gastroenterology. 2021;185(1):4–52. (In Russ.) DOI: 10.31146/1682-8658-ecg-185-1-4-52
  2. Derovs A, Pokrotnieks J, Derova J, Laivacuma S, Zeltiņa I, Vīksna L. Society of Digestive Diseases (Latvia). [Clinical practical guidelines for diagnostics, treatment and monitoring of non-alcoholic fatty liver disease]. Nealkohola taukainās aknu slimības diagnostikas, ārstēšanas un novērošanas klīniskās praktiskās rekomendācijas. Rīga: SIA Medicīna un Prese, 2020. 44 p.
  3. Hartleb M, Wunsch E, Milkiewicz P, et al. Postępowanie z chorymi na niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby: Zalecenia Polskiej Grupy Ekspertów NAFLD 2019. Med Prakt. 2019;10:47–74.
  4. Fan JG, Wei L, Zhuang H, et al. Guidelines of prevention and treatment of nonalcoholic fatty liver disease (2018, China). J Dig Dis. 2019;20(4):163–73.
  5. Maev IV, Samsonov AA, et al. Real-world comorbidities and treatment patterns among patients with non-alcoholic fatty liver disease receiving phosphatidylcholine as adjunctive therapy in Russia. BMJ Open Gastroenterol. 2019;6(1):e000307. https://doi: 10.1136/bmjgast-2019-000307. eCollection 2019.
  6. Maev IV, Samsonov AA, et al. Effectiveness of phosphatidylcholine in alleviating steatosis in patients with non-alcoholic fatty liver disease and cardiometabolic comorbidities (MANPOWER study). BMJ Open Gastro 2020;7:e000341. doi:10.1136/bmjgast-2019-000341
  7. Maev IV, Samsonov AA, et al. Effectiveness of phosphatidylcholine as adjunctive therapy in improving liver function tests in patients with non-alcoholic fatty liver disease and metabolic comorbidities: real-life observational study from Russia. BMJ Open Gastro 2020;7:e000368. doi:10.1136/bmjgast-2019-000368

Střet zájmů: Střet zájmů: K. Starostin a B. Popovic jsou zaměstnanci společnosti Sanofi. I. Maev a C. Pavlov prohlašují, že nemají žádný konflikt zájmů.

Poskytnutí informací: Přípravu lékařského textu a publikaci financuje Sanofi.

Pracoviště/Korespondenční adresa: Igor Maev, MD, PhD, Dr. Med. Sci., A. I. Evdokimov, Moscow State University of Medicine and Dentistry, Ministry of Health of Russia, Moscow, Russia, Chavdar Pavlov, MD, PhD, Dr. Med. Sci., I. M. Sechenov First Moscow State Medical University, Ministry of Health of Russia, Moscow, Russian Federation, Kirill M Starostin, MD, Sanofi, Moscow, Russia a Branko Popovic, MD, Sanofi, Industriepark Hoechst, 65926 Frankfurt am Main, Germany
Odesláno dne: 19.11.2021Přijato dne: 01.04.2022Publikováno dne: 04.05.2022
Zpět na stránku přehledu
Přihlaste se nyní zdarma k odběru našeho newsletteru.

Získáte tak aktuální informace o zveřejnění našich novinek.