Κλείσιμο

GR - EL


Please select a country and, if applicable, a language.

Επιστροφή στη σελίδα επισκόπησης
Χώρα:Ελλάδα
Γλώσσα:Ελληνικά

Το κοιλιακό άλγος, οι κοιλιακές κράμπες και η κοιλιακή δυσφορία επηρεάζουν δυσμενώς την ποιότητα ζωής στις γυναίκες: μια διαδικτυακή έρευνα παρατήρησης με επίκεντρο την αντιμετώπιση


EFSM: 2021;1:210114DOI: 10.52778/efsm.21.0114Δημοσιεύτηκε στις: 30.08.2021
Harald Weigmann

Σε αυτή τη διαδικτυακή έρευνα παρατήρησης, το 96% των γυναικών που ερωτήθηκαν ανέφεραν ότι ο κοιλιακός πόνος, οι κοιλιακές κράμπες και η κοιλιακή δυσφορία μερικές φορές επηρέαζαν τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Το 44% ανέφερε μάλιστα ότι αυτό συνέβαινε συχνά. Οι γυναίκες που επηρεάζονταν θεωρούσαν ότι τα συμπτώματα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν επιτυχώς με βουτυλοβρωμιούχο υοσκίνη και, με –στατιστικά– σημαντικά λιγότερη επιτυχία, με αλκοολικά φυτικά εκχυλίσματα ή αναλγητικά.

Το κοιλιακό άλγος, οι κοιλιακές κράμπες και η κοιλιακή δυσφορία εμφανίζονται συχνά και επηρεάζουν έως και το ένα τρίτο του ενήλικου πληθυσμού στην Ευρώπη. Μία από τις πολλές αιτίες είναι το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, το οποίο μπορεί να παρουσιάσει επιπολασμό, ανάλογα με τη χώρα, έως και 20%.

Συχνά, στο πλαίσιο αυτοθεραπείας, χρησιμοποιούνται μη συνταγογραφούμενα φάρμακα/σκευάσματα, όπως σπασμολυτικά (π.χ. βουτυλοβρωμιούχος υοσκίνη), αλκοολικά φυτικά εκχυλίσματα με χελιδονόχορτο (π.χ. STW5) ή αναλγητικά. Μια ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον καθηγητή Enck διεξήγαγε μια διαδικτυακή έρευνα με στόχο να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο αυτά τα κοιλιακά συμπτώματα επιβάρυναν την ποιότητα ζωής των γυναικών και το πώς αξιολογούνταν η αποτελεσµατικότητα και η ανεκτικότητα των διάφορων φαρμακευτικών προϊόντων [1].

Μέθοδοι

Διαδικτυακή μελέτη παρατήρησης μεταξύ γυναικών στη Γερμανία που υπέφεραν από κοιλιακό άλγος, κοιλιακές κράμπες και κοιλιακή δυσφορία και που αντιμετώπισαν αυτά τα συμπτώματα με βουτυλοβρωμιούχο υοσκίνη, STW5 ή αναλγητικά (240 ερωτηθείσες ανά αγωγή). Η έρευνα περιλάμβανε ερωτήσεις για την ποιότητα ζωής, την αποτελεσµατικότητα και την ανεκτικότητα (π.χ. «Πόσο συχνά σας βοηθάει η αγωγή με [ΠΡΟΪΟΝ] για [ΣΥΜΠΤΩΜΑ] στο να συνεχίσετε τις καθημερινές σας δραστηριότητες;», «Πόσο συχνά παρουσιάζετε βελτίωση στην ποιότητα της εργασίας σας χάρη στην αγωγή με [ΠΡΟΪΟΝ] για [ΣΥΜΠΤΩΜΑ];»).

Αποτελέσματα

Το 96% των 720 γυναικών που ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι το κοιλιακό άλγος, οι κοιλιακές κράμπες και η κοιλιακή δυσφορία μερικές φορές επηρέαζαν τις καθημερινές τους δραστηριότητες, ενώ το 44% ανέφερε ότι αυτό συνέβαινε συχνά. Επίσης, συχνά επιβαρύνονταν και άλλες πτυχές της ποιότητας ζωής, όπως η ποιότητα της εργασίας, οι κοινωνικές δραστηριότητες και οι διατροφικές συνήθειες.

Τα φαρμακευτικά προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων αξιολογήθηκαν από την πλειονότητα των γυναικών ως αποτελεσματικά: Το 91% των γυναικών στην ομάδα βουτυλοβρωμιούχου υοσκίνης ανέφεραν ότι μπορούσαν «συχνά» ή «πολύ συχνά» να συνεχίσουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες (84% στην ομάδα του STW5, 85% εκείνων που λάμβαναν αναλγητικά). Οι διαφορές μεταξύ της ομάδας βουτυλοβρωμιούχου υοσκίνης και των άλλων δύο ομάδων ήταν σημαντικές (p<0,05, σχ. 1). Ένα υψηλότερο ποσοστό γυναικών, δηλαδή το 86%, ανέφεραν ότι η βουτυλοβρωμιούχος υοσκίνη ήταν «συχνά» ή «πολύ συχνά» η καλύτερη λύση για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων (STW5: 75%, αναλγητικά: 74%, p<0,05).

Συζήτηση και συμπεράσματα

Το κοιλιακό άλγος, οι κοιλιακές κράμπες και η κοιλιακή δυσφορία επιβαρύνουν την ποιότητα ζωής των γυναικών και, σύμφωνα με τα άτομα που επηρεάζονται, μπορούν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία με τη χρήση βουτυλοβρωμιούχου υοσκίνης και, με στατιστικά λιγότερο σημαντική επιτυχία, με τη χρήση STW5 ή αναλγητικών.

Βιβλιογραφία

  1. Enck P, Koehler U Weigmann H, Mueller-Lissner S. Abdominal pain, cramping or discomfort impairs quality of life in women: An internet-based observational pilot study focussing on impact of treatment. Z Gastroenterol. Mar; 2017;55(3): 260–266. doi: 10.1055/s-0043-100022. Epub 2017 Mar 13.

Σύγκρουση συμφερόντων: Ο H. Weigmann είναι εργαζόμενος της Sanofi. 

Γνωστοποίηση: Η σύνταξη του ιατρικού κειμένου και η δημοσίευση χρηματοδοτήθηκαν από Sanofi Aventis Deutschland GmbH.

Συνεργασία/Επικοινωνία: Harald Weigmann, PhD, Consumer Healthcare Medical Affairs, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Industriepark Hoechst, 65026 Frankfurt am Main, Germany
Υποβλήθηκε στις: 20.10.2020Έγινε αποδεκτό στις: 26.12.2020Δημοσιεύτηκε στις: 30.08.2021
Επιστροφή στη σελίδα επισκόπησης
Εγγραφείτε τώρα στο δωρεάν ενημερωτικό δελτίο μας.

Έτσι δεν θα χάνετε κανένα νέο σχετικά με τις εκδόσεις μας.