Zamknij

PL - PL


Please select a country and, if applicable, a language.

Powrót do strony z przeglądem
Kraj:Polska
Język:polski

Cechy specyficzne dla kobiet w odniesieniu do występowania i leczenia zaparć


EFSM: 2021;1:210094DOI: 10.52778/efsm.21.0094Opublikowano: 16.08.2021
Sabine Landes

Zaparcia mają wpływ nie tylko na liczbę wypróżnień w ciągu doby, ale również na samopoczucie u osób dotkniętych tą dolegliwością. Ankieta online, w której wzięło udział ponad 5000 osób, wykazała, że kobiety są zazwyczaj dotknięte w większym stopniu – zarówno pod względem fizycznym, jak i emocjonalnym – niż mężczyźni. W zakresie leczenia dane pochodzące z badań z zastosowaniem środków przeczyszczających bisakodylu i pikosiarczanu sodu wykazały, że odpowiedź na przyjęcie leku przeczyszczającego występuje szybciej u kobiet, a w zakresie jakości życia, kobiety odnosiły większe korzyści z leczenia niż mężczyźni.

Dolegliwości związane z ostrym lub przewlekłym zaparciem należą do najczęściej występujących objawów podawanych w aptece w kontekście samoleczenia. Ostatnie badania naukowe dostarczają wglądu w różnice dotyczące zaparć specyficzne dla płci, w szczególności w odniesieniu do nasilenia, osobistego samopoczucia i odpowiedzi na interwencje terapeutyczne.

Ankieta online, w której wzięło udział 5000 uczestników, dotyczyła tego, jak epizody ostrego zaparcia wpływają na codzienne życie pacjentów [1]. Pytania obejmowały zapytania o objawy i samopoczucie.

Zgodnie z wynikami ankiety wystąpienie typowych objawów, takich jak naprężenie podczas wypróżnień (71,5% w porównaniu z 60,3%), rozdęcie brzucha (63,2% w porównaniu z 42,4%) lub długie okresy pomiędzy wypróżnianiem (55,4% w porównaniu z 40,7%) zgłaszano częściej przez kobiety niż mężczyzn. Liczba objawów i ich średnie nasilenie były większe u kobiet. Wydawało się, że kobiety cierpiały częściej niż mężczyźni na epizod trwający dłużej niż jeden dzień (82,2% w porównaniu z 68,0%).

Na pytanie dotyczące tego, jak epizod zaparcia wpływa na życie codzienne, najczęstszymi odpowiedziami obydwu płci było „Odczuwam dyskomfort fizyczny” (75,5% w porównaniu z 65,5%). Jednak w przypadku bardziej szczegółowych pytań zaobserwowano wyraźne różnice między mężczyznami a kobietami w postrzeganiu zaburzeń fizycznych (patrz rycina). Aspekt pokazujący największą różnicę dotyczył objawu rozdęcia brzucha, który występował dużo częściej u kobiet i który prowadził do większego dyskomfortu emocjonalnego: „Nie czuję się atrakcyjna”.

Inna publikacja naukowa również koncentrowała się na różnicach między płciami w odniesieniu do leczenia zaparć. Odpowiedź kobiet i mężczyzn na leczenie stymulującymi lekami przeczyszczającymi (bisakodyl/pikosiarczan sodu) badano na podstawie połączonych danych z badań od łącznie 718 pacjentów [2]. Stosowanie obydwu leków było zgodne z wytycznymi, skuteczne i dobrze tolerowane [3]. Okres obserwacji wynosił 4 tygodnie. Wyniki wykazały znaczną poprawę pracy jelit u obydwu płci po leczeniu lekiem przeczyszczającym w porównaniu z uczestnikami otrzymującymi placebo. Warto zauważyć, że częstość oddawania stolca – w szczególności na początku stosowania leku przeczyszczającego – zwiększała się bardziej u kobiet niż u uczestników badania płci męskiej.

Przyjmowanie bisakodylu/pikosiarczanu sodu polepszało jakość życia związanym ze stanem zdrowia (ang. health-related quality of life, HRQoL) u obydwu płci. Kobiety zyskiwały większe korzyści z przyjmowania leku, w szczególności w odniesieniu do punktów „Satysfakcja” i „Dyskomfort fizyczny”.

Podsumowanie: Ostatnie badania naukowe wskazują na to, że objawy zaparcia występują częściej u kobiet niż u mężczyzn i że konsekwencje epizodów zaparć mają większy wpływ fizyczny i emocjonalny na kobiety niż na mężczyzn. Odpowiedź na przyjęcie leku przeczyszczającego występuje szybciej u kobiet, a poprawa jakości życia związanej ze stanem zdrowia również wydaje się być bardziej wyraźna u kobiet.

Piśmiennictwo

  1. Lange R, Trasy A, Kammann P. Real-World Insights on Gender Differences on the Impact of Constipation to Daily Life. NeuroGASTRO 2019 – Biennal Meeting of the European Society of Neurogastroenterology and Motility, Lisbon, 2019.
  2. Landes S. Analysis of gender specific responses to laxative treatment. NeuroGASTRO 2019 – Biennal Meeting of the European Society of Neurogastroenterology and Motility, Lisbon, 2019.
  3. Andresen et al. S2k -Leitlinie Chronische Obstipation: Definition, Pathophysiologie, Diagnostik und Therapie; Gemeinsame Leitlinie der DGNM und DGVS; AMWF-Registernummer 021/019, 2013.

Konflikt interesów: S. Landes jest pracownikiem firmy Sanofi.

Ujawnienie: Publikacja sfinansowana przez Sanofi Aventis Deutschland GmbH.

Afiliacja/Korespondencja: Sabine Landes, PhD, Consumer Healthcare Medical Affairs, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Industriepark Hoechst, 65026 Frankfurt am Main, Germany
Otrzymano: 13.10.2020Zaakceptowano: 23.12.2020Opublikowano: 16.08.2021
Powrót do strony z przeglądem