Zamknij

PL - PL


Please select a country and, if applicable, a language.

Powrót do strony z przeglądem
Kraj:Polska
Język:polski

Makrogol – leczenie zaparć w oparciu o wytyczne


EFSM: 2021;1:210204DOI: 10.52778/efsm.21.0204Opublikowano: 16.08.2021
Marion Eberlin, PhD i Tanja Schütt, PhD

Zwiększenie częstości i poprawa konsystencji stolca odgrywa decydującą rolę w łagodzeniu zaparć. Zarówno międzynarodowe, jak i krajowe wytyczne podkreślają pozytywne działanie makrogolu na te obydwa parametry, co jest poparte dowodami wysokiej jakości. Lek ten uważa się za dobrze tolerowany i bezpieczny. Niektóre wytyczne zalecają stosowanie pobudzających leków przeczyszczających bisakodylu i pikosiarczanu sodu, co jest poparte zaleceniem o takiej samej sile.

Zaparcia to temat, na który nikt ochoczo nie rozmawia. Osoby dotknięte tym problemem niechętnie o nim mówią, ponieważ wypróżnianie nie jest czymś, o czym rozmawia się publicznie! Farmaceutom, a nawet lekarzom często nie udaje się poprawnie sklasyfikować zaparć jako istotnego problemu zdrowotnego i są one często ignorowane jako nieznaczna dolegliwość nie mająca statusu choroby [1, 2]. Z tego powodu należy bić na alarm, ponieważ bądź co bądź od 3 do 27% populacji cierpi na zaparcia, które w większości przypadków mają charakter przewlekły oraz z powodu których osoby na nie cierpiące nie otrzymują odpowiedniej pomocy [3].

Międzynarodowe wytyczne zgodnie podają, że leczenie należy rozpocząć, wdrażając Środki podstawowe (więcej błonnika, płynów i ćwiczeń) w celu uzupełnienia wszelkich niedoborów. Co ciekawe, u pacjentów na ogół nie występują objawy niedoboru błonnika, niewystarczającej ilości przyjmowanych płynów ani niewystarczającej aktywności fizycznej. W takich przypadkach w wytycznych odchodzi się od wydawania zaleceń, a w przypadku, gdy środki podstawowe okazują się nieodpowiednie, leczenie zmienia się na objawowe z zastosowaniem leków.

Niemniej wspomniane powyżej środki podstawowe pacjenci wypróbowują już przed pierwszą konsultacją w aptece lub gabinecie lekarskim - często w dość szerokim zakresie - ponieważ często promuje się je w prasie laickiej. Brak pomyślnych rezultatów czy też wystąpienie działań niepożądanych, takich jak wiatry, ostatecznie mobilizuje osoby do rozmowy na ten wprowadzający w zakłopotanie temat tabu i do zwrócenia się do specjalisty po poradę [4, 5].

Według międzynarodowych wytycznych osmotyczny środek przeczyszczający makrogol jest uznanym na całym świecie produktem z grupy stosowanych w leczeniu zaparcia (patrz tabela). Makrogol jest klasyfikowany jako dobrze tolerowany i bezpieczny, co wyjaśnia, dlaczego produkt ten jest również zalecany i stosowany w grupach szczególnie wrażliwych pacjentów, takich jak dzieci lub kobiety w okresie ciąży bądź karmiące piersią [1, 3, 6]. Wytyczne często zalecają również stosowanie pobudzających środków przeczyszczających, np. bisakodylu lub pikosiarczanu sodu, na równi z makrogolem [1]. W licznych badaniach potwierdzono skuteczność i tolerancję tego produktu w porównaniu z placebo i innymi lekami [7, 8, 9]. Porównując, laktuloza bądź antrachinony, takie jak senes, są uznawane za umiarkowanie skuteczne i umiarkowanie dobrze tolerowane [3].

Wnioski:

Międzynarodowe wytyczne są zgodne: makrogol przynosi skuteczną i dobrze tolerowaną ulgę pacjentom z zaparciami. Czymś jeszcze, co apteki i praktyki lekarskie mogą zrobić, doradzając pacjentom, to podejść do problemu zaparć otwarcie oraz pomóc zwalczyć lęk i poczucie winy u osób cierpiących na to schorzenie. Dane naukowe wykazują, że w ogromnej większości przypadków problemem nie jest jedynie styl życia, tak więc środkii przeczyszczające, takie jak makrogol, można stosować z czystym sumieniem.

Tabela: Podsumowanie międzynarodowych i krajowych wytycznych dotyczących makrogolu w leczeniu zaparcia [wybrane zapisy]

Obszar obowiązywania [rok publikacji]  

Wydawca/Tytuł wytycz­nych

Wytyczne i zalecenia dotyczące makrogolu (PEG)

Cytaty:

Uwaga: Wszystkie sygnatury w cytowaniach są numerami użytymi w spisie odniesień w cytowanej publikacji oryginalnej.

Pozycja piśmien­nictwa

Europa [2020]

ESNM: Wytyczne Europej­skiego Towar­zystwa Neuro­gastro­entero­logii i Motoryki doty­czące zaparć czynno­ściowych u doros­łych  

Stwierdzenie 41: Środkiprzeczyszczające na bazie soli fizjologicznej, w szczególności glikol polietylenowy (PEG), wykazują skuteczność w leczeniu objawów zaparć u pacjentów z przewlekłymi zaparciami. Jakość dowodów: wysoka. Siła zalecenia: silne. Stopień konsensusu: 100%. Aktualne dowody i literatura: Dowody przemawiające za użytecznością środków przeczyszczających na bazie soli fizjologicznej, w szczególności glikolu polietylenowego (PEG), są silne. Istnieje kilka dużych badań wysokiej jakości przemawiających za faktem, że PEG wykazuje nadrzędność względem placebo w zakresie łagodzenia objawów u pacjentów z przewlekłymi zaparciami, przy czym NNT (ang. number needed to treat – liczba osób, które trzeba leczyć, aby wystąpił pożądany efekt u jednej) wynosiła 3 (95% CI 2‐4).8, 172-180. Ponadto analiza Cochrane również wykazała, że PEG jest nadrzędny względem laktulozy u pacjentów z przewlekłymi zaparciami, prowadząc do zwiększenia częstości oddawania stolca, wystąpienia luźniejszych stolców i złagodzenia bólu brzucha. PEG zwiększa również liczbę spontanicznych całkowitych wypróżnień, poprawia konsystencję stolca oraz zmniejsza napinanie się, bez wyraźnego wpływu na ból brzucha, u pacjentów z zespołem jelita drażliwego z towarzyszącymi zaparciami (ang. irritable bowel syndrome with constipation, IBS-C), co dodatkowo przemawia za jego przydatnością w leczeniu zaparć. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi stosowania PEG jest biegunka i ból brzucha, aczkolwiek nie we wszystkich badaniach klinicznych obserwowano, by były one częstsze u pacjentów leczonych PEG w porównaniu z grupą placebo.[3]

Niemcy [2013]

DGNM / DGVS: S2k-wytyczne doty­czące przewlek­łych zaparć: definicja, patofizjologia, rozpozna­nie i leczenie

Stwierdzenie 5-1, Leczenie konwencjonalnymi lekami (konwencjonalne „środki przeczyszczające”) (silny konsensus)

Makrogole, pikosiarczan sodu i bisakodyl należy stosować w pierwszej linii leczenia. Nie ma uzasadnienia dla ograniczenia okresu ich stosowania. Mogą być stosowane również w okresie ciąży.

Komentarz: Makrogol, bisakodyl i pikosiarczan sodu wykazują skuteczność i bezpieczeństwo stosowania w ostrych czynnościowych lub przewlekłych zaparciach i należą do leków pierwszego wyboru. Dotyczy to również okresu ciąży. W przypadku przewlekłych zaparć dawka i częstość przyjmowania zależą od indywidualnych potrzeb. Postać farmaceutyczną (tabletki drażowane, krople, rozpuszczalny (doustny) proszek) i smak wybiera się na podstawie preferencji pacjenta. Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania makrogolu (=PEG=glikol polietylenowy 3350 lub 4000) w leczeniu przewlekłych zaparć wykazano w licznych badaniach. Na podstawie metaanalizy [79] uznano, że w zakresie częstości i konsystencji stolca, uśmierzania bólu brzucha i konieczności przyjmowania środków przeczyszczających PEG jest nadrzędny względem laktulozy (większa skuteczność z rzadszym występowaniem działań niepożądanych). W badaniu porównawczym makrogol był skuteczniejszy niż częściowy agonista 5–HT4 tegaserod [80]. Mimo że kobiety w ciąży były wykluczone z badań kontrolowanych, brak jest zastrzeżeń dotyczących stosowania w okresie ciąży [81]. PEG ulega jedynie minimalnemu wchłanianiu i jest wydalany z moczem w postaci niezmienionej [82]. Dołączenie elektrolitów w trakcie stosowania PEG jako środka przeczyszczającego nie jest konieczne, jedynie w przypadku płukania jelit lub leczenia zastoju kału w jelitach. Preparaty niezawierające elektrolitów smakują lepiej [83].

[1]

Francja [2018]

FNSC: Wytyczne doty­czące praktyki klinicznej Francu­skiego Towar­zystwa Koloprok­tologii w leczeniu przewlek­łych zaparć

Środki przeczyszczające stosowane w pierwszej linii leczenia

Osmotyczne środki przeczyszczające i środki przeczyszczające zwiększające objętość stolca są stosowane w pierwszej linii leczenia przewlekłych zaparć, w tym w okresie ciąży (zalecenie ekspertów). Podawanie osmotycznych środków przeczyszczających jest zalecane w pierwszej linii leczenia zaparć ze względu na ich skuteczność i dobrą tolerancję w połączeniu z zasadami diety lub jako ich uzupełnienie (klasa zalecenia II, stopień wiarygodności danych B). Są skuteczniejsze niż placebo, zwiększają liczbę stolców do 2–3 stolców na tydzień i wiążą się z dwukrotnie większym sukcesem leczenia (≥3 stolców/tydzień) (klasa zalecenia I, stopień wiarygodności danych A). Spośród osmotycznych środków przeczyszczających glikol polietylenowy jest skuteczniejszy od laktulozy, zwiększając częstość oddawania stolców i poprawiając ich konsystencję, jak również uśmierzając ból brzucha (klasa zalecenia I, stopień wiarygodności danych A) [15–20]. Środki przeczyszczające zwiększające objętość stolca mogą być włóknami rozpuszczalnymi (babka płesznik (Psyllium) itp.) lub nierozpuszczalnymi (otręby pszenne). Są to polisacharydy organiczne, które zatrzymują wodę w świetle jelita. Należy je przyjmować z wystarczająco dużą ilością wody [13, 21, 22]. Są one również środkami przeczyszczającymi stosowanymi w pierwszej linii leczenia (klasa zalecenia II, stopień wiarygodności danych B). Ponadto mogą zwiększyć częstość i poprawić konsystencję stolców oraz łagodzić objawy dyschezji. Głównymi działaniami niepożądanymi są wzdęcia i wiatry. Stosowanie środków przeczyszczających zwiększających objętość stolca jest przeciwwskazane w przypadku zwężenia jelita, zalegania mas kałowych lub zapalenia jelita grubego.

[10]

Włochy [2012]

AIGO / SICCR: Zgodne stano­wisko AIGO / SICCR dotyczące rozpozna­wania i leczenia przewlek­łych zaparć oraz utrudnio­nego oddawa­nia stolców (część II: leczenie)

Leczenie w przypadku przewlekłych zaparć 🡪 Glikol polietylenowy: Jakość dowodów I, siła zalecenia: A

Kontrolowane placebo badanie PEG: PEG to organiczny polimer, który nie jest rozkładany przez florę bakteryjną jelit. Skuteczność PEG udokumentowano w licznych badaniach [40-44]. PEG zwiększał częstość oddawania stolca (p <0,01), poprawiając przy tym jego konsystencję [40, 41, 43] i łagodząc inne objawy zaparć [41, 43]. Roztwory izoosmotyczne lub hipoosmotyczne PEG konsekwentnie zwiększały częstość oddawania stolca w porównaniu z częstością przed leczeniem (p <0,001) [45]. PEG był dobrze tolerowany, a działania niepożądane (skurcze brzucha, wiatry, nudności) występowały rzadko.

Badania PEG w porównaniu z innymi środkami przeczyszczającymi: PEG jest skuteczniejszy niż laktuloza [31, 32] w zwiększaniu częstości oddawania stolca i poprawianiu jego konsystencji. U pacjentów leczonych PEG obserwowano również mniejszy odsetek stosowania leków doraźnych i występowania wiatrów. W jednym badaniu wykazano, że PEG był bardziej skuteczny niż tegaserod [46]. PEG jest filarem leczenia przewlekłych idiopatycznych zaparć ze względu na jego dużą skuteczność. Istnieją dowody na to, że stosowanie PEG wiąże się ze znamiennymi korzyściami w porównaniu z placebo i innymi środkami przeczyszczającymi. Ponadto badania retrospektywne wykazały, że PEG pozostaje skuteczny przez okres do dwóch lat po leczeniu [46, 47]. Stosowanie PEG jest poparte jakością dowodów I, sile zalecenia A.

[11]

Wielka Brytania [2019]

HERPC: Wytyczne dotyczące postę­powania w przypadku zaparć zatwier­dzone przez HERPC

ZALECANE LECZENIE ZAPARĆ U DOROSŁYCH:  leczenie 2. linii: OSMOTYCZNY ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY: Makrogole 1 – 3 saszetek na dobę w dawkach podzielonych +/- POBUDZAJĄCY środek przeczyszczający

Leczenie zalegania mas kałowych: leczenie 1. linii (doustne): Makrogole 8 saszetek na dobę w dawkach podzielonych

[12]

Ogólno­światowo [2011]

WGO: Wytyczne Świato­wej Organiza­cji Gastro­entero­logicznej dotyczące zaparć – perspek­tywa globalna

Drugim krokiem w przypadku przyjęcia stopniowego postępowania jest dołączenie osmotycznych środków przeczyszczających. Najlepsze dowody istnieją w przypadku stosowania glikolu polietylenowego, aczkolwiek dobre dowody istnieją również w przypadku laktulozy.[13]

USA [2013]

AGA: Stano­wisko Amery­kańskiego Stowar­zyszenia Gastro­entero­logicz­nego dotyczące zaparć

 

Sugerujemy stopniowe zwiększanie spożycia błonnika, zarówno w postaci pokarmów włączonych do diety, jak i w postaci suplementów i (lub) niedrogich środków osmotycznych, takich jak mleczko magnezjowe lub glikol polietylenowy. W zależności od konsystencji stolca, następnym krokiem może być dołączenie do środka osmotycznego pobudzającego środka przeczyszczającego (np. bisakodylu lub czopków z glicerolem), który podaje się najlepiej 30 minut po posiłku, aby uzyskać efekt synergii środka farmakologicznego i odpowiedzi żołądkowo-okrężniczej.[14]

Korea Połud­niowa [2015]

Koreań­skie Towar­zystwo Neuro­gastro­entero­logii i Motoryki: Wytyczne dotyczące rozpozna­wania i leczenia przewlek­łych zaparć czynno­ściowych w Korei

24. stwierdzenie: Glikol polietylenowy zwiększa częstość oddawania stolca i poprawia jego konsystencję u pacjentów z przewlekłymi zaparciami.

 • Siła zalecenia: 1 • Jakość dowodów: A.
 • Opinie ekspertów: całkowicie się zgadzam (73,1%), w dużej mierze się zgadzam (26,9%), po części się zgadzam (0%), w dużej mierze się nie zgadzam (0%), całkowicie się nie zgadzam (0%) oraz nie jestem pewny(-a) (0%).

 

25. stwierdzenie: Zalecane jest długoterminowe podawanie glikolu polietylenowego, ponieważ ciężkie działania niepożądane występują rzadko.

 • Siła zalecenia: 1 • Jakość dowodów danych: A.
 • Opinie ekspertów: całkowicie się zgadzam (50,0%), w dużej mierze się zgadzam (50,0%), po części się zgadzam (0%), w dużej mierze się nie zgadzam (0%), całkowicie się nie zgadzam (0%), nie jestem pewny(-a) (0%).
[15]

Meksyk [2018]

Meksykań­skie Towar­zystwo Gastro­entero­logiczne. Meksykań­ski konsensus dotyczący przewlek­łych zaparć

24. Glikol polietylenowy jest najczęściej badanym środkiem przeczyszczającym u pacjentów z zaparciami czynnościowymi i wykazano, że zwiększa częstość oddawania stolca i poprawia jego konsystencję.

Jakość dowodów i siła zalecenia: A1 wysoka, przemawiają za interwencją (całkowita zgoda: 86%, częściowa zgoda: 14%).

Glikol polietylenowy (PEG 3350) jest organicznym polimerem, którego aktywność osmotyczna jest proporcjonalna do liczby monomerów, z których jest zbudowany. Jest metabolicznie bierny, nie jest metabolizowany ani rozkładany przez bakterie w jelicie grubym i wchodzi w reakcję z wodą w roztworze, aby zwiększyć ciśnienie osmotyczne. Istnieje wiele badań, w których wykazano skuteczność PEG w porównaniu z placebo, laktulozą i innymi środkami przeczyszczającymi w leczeniu zaparć czynnościowych.113-118 W niedawnej metaanalizie119 oceniającej 19 badań (9 z samym PEG, 8 z PEG i elektrolitami oraz 2 badania porównujące PEG z PEG w połączeniu z elektrolitami) wykazano, że podawanie PEG (z elektrolitami i bez elektrolitów) zwiększało liczbę oddawanych stolców na tydzień i zmiękczało jego konsystencję. W przeglądzie Cochrane 2010120 wykazano, że PEG jest nadrzędny względem laktulozy w zakresie zwiększania częstości oddawania stolca, zmiękczania konsystencji stolca i zmniejszania potrzeby stosowania doraźnych środków przeczyszczających. NNT oszacowano na 3 (95% CI: 2–4), a większość badań cechowała się mniejszą stronnością i heterogennością niż badania innych leków. Zgłaszane działania niepożądane występowały sporadycznie i najczęstszym z nich był ból brzucha i ból głowy. Mimo że w przypadku większości badań okres obserwacji trwał krócej niż 6 miesięcy, nie wydawało się, by skuteczność PEG zmniejszała się po tym okresie czasu. Zalecana dawka to 17 g PEG rozcieńczona w co najmniej 250 ml wody.

[16]

Ameryka Łacińska [2008]

Konsensus dotyczący przewlek­łych zaparć dla Ameryki Łacińskiej

Osmotyczne środki przeczyszczające

Wykazano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania glikolu polietylenowego (PEG) w dobrze zaprojektowanych badaniach z udziałem pacjentów z przewlekłymi zaparciami (siła zalecenia A).

Nie ma badań oceniających stosowanie laktulozy w leczeniu przewlekłych zaparć z okresu ostatnich 10 lat i jedynie niedawno uzyskane dowody sugerują, że jest ona mniej skuteczna niż PEG. Niemniej, przyjmując że wcześniejsze badania uznano za akceptowalne, w konsensusie nie odrzucono stosowania laktulozy w razie konieczności (siła zalecenia C). Leki z tej grupy obejmują niewchłanialne cukry (laktulozę), środki na bazie soli fizjologicznej (wodorotlenek magnezu) i PEG. Badania kliniczne laktulozy są stare i cechują się ograniczeniami metodologicznymi; niemniej sugerują, że jest skuteczniejsza niż placebo52–56 . W ostatnio przeprowadzanych badaniach porównywano laktulozę z PEG i, chociaż można powiedzieć, że cechują się one umiarkowaną jakością metodologiczną, PEG okazał się skuteczniejszy niż laktuloza i wiązał się z rzadszym występowaniem działań niepożądanych55,56 (tabela V). W niektórych dobrze zaprojektowanych badaniach wykazano, że PEG jest skuteczny zarówno w przypadku krótkotrwałych, jak i długotrwałych interwencji (6 miesięcy) (tabela VI). Dawka wynosi 17–32 g/dobę, przy czym obserwuje się szybki czas działania (0,5–1 godz.) i najczęściej występującym wtórnym działaniem niepożądanym jest nietrzymanie stolca w wyniku działania przeczyszczającego leku57–59. Nawet w jednym badaniu porównywano PEG z laktulozą i wykazano, że PEG w dawce 13–39 g/dobę był skuteczniejszy i lepiej tolerowany u pacjentów z przewlekłymi zaparciami56 . Nie prowadzono żadnych badań klinicznych nad stosowaniem wodorotlenku magnezu u pacjentów z przewlekłymi zaparciami.

[17]

Piśmiennictwo

 1. Andresen V et al. S2k-Leitlinie Chronische Obstipation: Definition, Pathophysiologie, Diagnostik und Therapie. Z Gastroenterol 2013; 51: 651–672.
 2. Müller-Lissner et al. Levels of satisfaction with current chronic constipation treatment options in Europe – an internet survey. Alimentary Pharmacology & Therapeutics. 2013. 37(01):137–145.
 3. Serra et al. European society of neurogastroenterology and motility guidelines on functional constipation in adults. Neurogastroenterology & Motility. 2020; 32: e13762.
 4. Müller-Lissner et al. Myths and misconceptions about chronic constipation. American Journal of Gastroenterology. 2005; 100(1):232–242.
 5. Müller-Lissner. Pharmakologische Behandlung der Obstipation. Internist 2013;54:498–5049.
 6. Alsalimy N, Madi L, Awaisu A. Efficacy and safety of laxatives for chronic constipation in long- term care settings: A systematic review. J Clin Pharm Ther. 2018; 43:595–605.
 7. Kamm, M.A. et al: Stimulant Laxatives are Effective in Chronic Constipation: Multi-Center, 4-Week, Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial of Bisacodyl. Gastroenterology 2010, 138(5): 228.
 8. Müller-Lissner, S. et al: Multicenter, 4-Week, Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial of Sodium Picosulfate in Patients With Chronic Constipation. American Journal of Gastoenterology 2010, 105: 897–903.
 9. Dipalma et al. A randomized, multicenter, placebo-controlled trial of polyethylene glycol laxative for chronic treatment of chronic constipation. Am J Gastroenterol. 2007 Jul;102(7):1436-41.
 10. Vitton et al. Clinical practice guidelines from the French National Society of Coloproctology in treating chronic constipation. European Journal of Gastroenterology & Hepatology: 2018. 30(4): 357–363.
 11. Antonio Bove et al Consensus statement AIGO/SICCR diagnosis and treatment of chronic constipation and obstructed defecation (part II: treatment) World J Gastroenterol. 2012 Sep 28;18(36):4994-5013. doi: 10.3748/wjg.v18.i36.4994.
 12. HERPC Guideline on Management of Constipation approved by HERPC, 2019; https://www.hey.nhs.uk/wp/wp-content/uploads/2019/08/GUIDELINE-Constipation-guidelines-updated-may-19.pdf (accessed 5.11.2020)
 13. Lindberg et al. World Gastro-enterology Organization Global Guideline Constipation—A Global Perspective. Journal of Clinical Gastroenterology. 2011, 45(6): 483–487.
 14. Dorn et al. American Gastroenterological Association Medical Position Statement on Constipation. 2013. 144(1), 211–217
 15. Shin et al. Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Chronic Functional Constipation in Korea, 2015. Revised Edition. J Neurogastroenterol Motil, Vol. 22 (3), 2016
 16. J.M. Remes-Troche et al. The Mexican consensus on chronic constipation. Revista de Gastroenterología de México. 2018;83(2):168–189
 17. Consenso Latinoamericano de Estreñimiento Crónico Gastroenterol Hepatol. 2008; 31 (2): 59-74 doi: 10.1157 / 13116072 , https://www.elsevier.es/es-revista-gastroenterologia-hepatologia-14-articulo-consenso-latinoamericano-estrenimiento-cronico-S0210570508712664 translated into English with Google Translate (accessed 5.11.2020)

Konflikt interesów: M. Eberlin i T. Schütt są pracownikami firmy Sanofi.

Ujawnienie: Opracowanie i publikacja artykułu naukowego sfinansowane przez Sanofi Aventis Deutschland GmbH.

Afiliacja/Korespondencja: Marion Eberlin, PhD, Consumer Healthcare Medical Affairs, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Industriepark Hoechst, 65026 Frankfurt am Main, Germany i Tanja Schütt, PhD, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, Germany
Otrzymano: 20.11.2020Zaakceptowano: 24.12.2020Opublikowano: 16.08.2021
Powrót do strony z przeglądem