Zamknij

PL - PL


Please select a country and, if applicable, a language.

Powrót do strony z przeglądem
Kraj:Polska
Język:polski

Dowody na korzystne działanie fosfolipidów niezbędnych oparte na danych rzeczywistych u pacjentów z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby


EFSM: 2022;2:220107DOI: 10.52778/efsm.22.0107Opublikowano: 04.05.2022
Igor Maev, MD, PhD, Dr. Med. Sci., Chavdar Pavlov, MD, PhD, Dr. Med. Sci., Kirill M Starostin, MD i Branko Popovic, MD

Fosfolipidy niezbędne (ang. essential phospholipids, EPL) należą do grupy leków hepatoprotekcyjnych i ich stosowanie jest zalecane w rosyjskich wytycznych w leczeniu niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (ang. non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD). Wyniki prowadzonego na szeroką skalę badania obserwacyjnego potwierdzają słuszność tego zalecenia w oparciu o zadowolenie z leczenia, poprawę parametrów w badaniu ultrasonograficznym i normalizację aktywności enzymów wątrobowych.

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby: choroba związana ze stylem życia

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (ang. non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD) jest najczęściej występującą chorobą wątroby na świecie i dotyczy około 37% dorosłych w Rosji. NAFLD jest uważana za objaw wątrobowy zespołu metabolicznego, który obejmuje otyłość, dyslipidemię, nadciśnienie tętnicze i cukrzycę typu 2. W przypadku braku leczenia NAFLD może rozwinąć się do niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby (ang. nonalcoholic steatohepatitis, NASH), marskości wątroby lub raka wątrobowokomórkowego. Światowa Organizacja Gastroenterologii zaleca podejście niewykorzystujące wielu zasobów w diagnostyce NAFLD, które obejmuje nieinwazyjne metody, takie jak badanie ultrasonograficzne i oznaczanie aktywności enzymów wątrobowych. Obecnie stosowanie EPL jest zalecane jako jedna z opcji leczenia w kilku krajach, w tym Rosji, na Łotwie, w Polsce i Chinach [1–4].

Duże zadowolenie z leczenia EPL

W badaniu MANPOWER, rosyjskim badaniu obserwacyjnym, wzięło udział 2843 pacjentów z NAFLD. Pacjenci ci otrzymywali EPL (1800 mg/dobę) przez 24 tygodnie jako leczenie wspomagające standardową terapię i występowała u nich co najmniej jedna z czterech chorób współistniejących: otyłość, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 2 i hipercholesterolemia [5–7]. U 80% pacjentów występowały co najmniej dwie inne choroby metaboliczne oprócz NAFLD. Najczęściej występującymi chorobami współistniejącymi były nadwaga/otyłość (81%) i hipercholesterolemia (75%). Wielu pacjentów otrzymywało leki w celu leczenia tych chorób współistniejących. Alarmujące było to, że 15% pacjentów z cukrzycą nie otrzymywało żadnych innych leków oprócz EPL, a 40% pacjentów z nadwagą/otyłością nie otrzymywało odpowiedniego leczenia. W odniesieniu do leczenia tych pacjentów za pomocą EPL, większość (82%) lekarzy była wyjątkowo zadowolona (22%) lub bardzo zadowolona (60%). Zadowolenie pacjentów z leczenia EPL również było bardzo duże (82%). 6-miesięczny współczynnik stosowania się do zaleceń dotyczących leczenia EPL oszacowano na 90,5% [5].

Znaczna poprawa w badaniu USG i w zakresie parametrów krwi

Wyniki badania ultrasonograficznego u pacjentów z NAFLD również uległy znaczącej poprawie, w szczególności w zakresie echogeniczności i struktury wątroby – w porównywalnym stopniu we wszystkich grupach pacjentów z chorobami współistniejącymi (patrz Tab. 1). Na początku badania hiperechogeniczność wątroby stwierdzono u 84,0% pacjentów, a heterogeniczną strukturę wątroby u 62,9%. Po 24 tygodniach stwierdzono znaczącą poprawę w zakresie hiperechogeniczności wątroby u 68,3% pacjentów (95% przedział ufności [CI] 66,6% do 70,1%) oraz struktury wątroby 42,7% (95% CI 40,9% do 44,5%) (p < 0,05 w porównaniu z punktem początkowym). Biorąc pod uwagę tylko pacjentów, u których występowały nieprawidłowości w badaniu ultrasonograficznym w punkcie początkowym, leczenie EPL wiązało się ze znaczącą i utrzymującą się poprawą w badaniu USG z istotną statystycznie (p < 0,05) poprawą echogeniczności wątroby u 69,6% pacjentów po 12 tygodniach i maksymalną poprawą hiperechogeniczności wątroby u 81,4% pacjentów po 24 tygodniach (p < 0,05) [6].

Tab. 1. Odsetek (%) pacjentów, u których wyniki badania ultrasonograficznego uległy poprawie lub nie uległy zmianie po 24 tygodniach leczenia EPL, z podziałem na choroby współistniejące

Wyniki [%]Nadciśnienie tętnicze (n=1635)Nadwaga/otyłość  (n=2285)Cukrzyca typu 2  (n=475)Wysokie stężenie cholesterolu  (n=2119)
 PoprawaBez zmianPoprawaBez zmianPoprawaBez zmianPoprawaBez zmian
Uogólniona hiperechogeniczność wątroby67,732,368,831,268,231,867,832,2
Niejednorodna struktura wątroby*43,656,443,356,640,659,343,756,2
Zatarty i (lub) podkreślony wzór naczyniowy24,875,223,176,924,875,224,475,6
Tłumienie echa w częściach dalszych21,778,322,577,522,777,321,578,5
*Zwiększenie „heterogeniczności struktury wątroby” wystąpiło u 0,1% pacjentów w każdej podgrupie pacjentów z chorobami współistniejącymi

Wartości aktywności enzymów wątrobowych, tj. aminotransferazy asparaginianowej (AST), aminotransferazy alaninowej (ALT) i gamma-glutamylotransferazy (GGT), to przydatne parametry w diagnostyce NAFLD; aczkolwiek wartości aktywności enzymów wątrobowych nie korelują ze stopniem zaawansowania histologicznego NAFLD. Obserwowano utrzymujące się i istotne zmniejszenie aktywności ALT, AST i GGT w surowicy krwi podczas 24-tygodniowego okresu badania (patrz Ryc. 1). W porównaniu z wartościami w punkcie początkowym średnia aktywność ALT zmniejszyła się o 20,0 U/L, średnia aktywność AST o 16,5 U/L, a średnia aktywność GGT o 15,9 U/L. Zmiany były istotne statystycznie już po 12 tygodniach (wszystkie p < 0,001 w sparowanym teście t dla dwóch punktów czasowych). Na zakończenie badania aktywność ALT, AST i GGT powróciła do wartości prawidłowych u odpowiednio 75,8%, 89,2% i 62,5% pacjentów (wszystkie p < 0,001 w porównaniu z wartościami w punkcie początkowym) [7].

Podsumowanie

Z uwagi na działanie przeciwwłóknieniowe i antyoksydacyjne EPL rosyjskie wytyczne zalecają stosowanie EPL jako leczenie wspomagające NAFLD. Dane pozyskane w warunkach rzeczywistych potwierdzają, że stosowanie EPL wspomaga normalizację zmian patologicznych w przebiegu NAFLD. Długotrwałe przyjmowanie EPL może być szczególnie korzystne dla pacjentów z metabolicznymi chorobami współistniejącymi i trudnościami z utrzymaniem zmian w stylu życia.

Piśmiennictwo

  1. Lazebnik LB, Golovanova EV, et al. Non-alcoholic fatty liver disease in adults: clinic, diagnostics, treatment. Guidelines for therapists, third version. Experimental and Clinical Gastroenterology. 2021;185(1):4–52. (In Russ.) DOI: 10.31146/1682-8658-ecg-185-1-4-52
  2. Derovs A, Pokrotnieks J, Derova J, Laivacuma S, Zeltiņa I, Vīksna L. Society of Digestive Diseases (Latvia). [Clinical practical guidelines for diagnostics, treatment and monitoring of non-alcoholic fatty liver disease]. Nealkohola taukainās aknu slimības diagnostikas, ārstēšanas un novērošanas klīniskās praktiskās rekomendācijas. Rīga: SIA Medicīna un Prese, 2020. 44 p.
  3. Hartleb M, Wunsch E, Milkiewicz P, et al. Postępowanie z chorymi na niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby: Zalecenia Polskiej Grupy Ekspertów NAFLD 2019. Med Prakt. 2019;10:47–74.
  4. Fan JG, Wei L, Zhuang H, et al. Guidelines of prevention and treatment of nonalcoholic fatty liver disease (2018, China). J Dig Dis. 2019;20(4):163–73.
  5. Maev IV, Samsonov AA, et al. Real-world comorbidities and treatment patterns among patients with non-alcoholic fatty liver disease receiving phosphatidylcholine as adjunctive therapy in Russia. BMJ Open Gastroenterol. 2019;6(1):e000307. https://doi: 10.1136/bmjgast-2019-000307. eCollection 2019.
  6. Maev IV, Samsonov AA, et al. Effectiveness of phosphatidylcholine in alleviating steatosis in patients with non-alcoholic fatty liver disease and cardiometabolic comorbidities (MANPOWER study). BMJ Open Gastro 2020;7:e000341. doi:10.1136/bmjgast-2019-000341
  7. Maev IV, Samsonov AA, et al. Effectiveness of phosphatidylcholine as adjunctive therapy in improving liver function tests in patients with non-alcoholic fatty liver disease and metabolic comorbidities: real-life observational study from Russia. BMJ Open Gastro 2020;7:e000368. doi:10.1136/bmjgast-2019-000368

Konflikt interesów: K. Starostin i B. Popovic są pracownikami firmy Sanofi. I. Maev i C. Pavlov nie zgłaszają konfliktu interesów.

Ujawnienie: Opracowanie i publikacja artykułu naukowego sfinansowane przez Sanofi.

Afiliacja/Korespondencja: Igor Maev, MD, PhD, Dr. Med. Sci., A. I. Evdokimov, Moscow State University of Medicine and Dentistry, Ministry of Health of Russia, Moscow, Russia, Chavdar Pavlov, MD, PhD, Dr. Med. Sci., I. M. Sechenov First Moscow State Medical University, Ministry of Health of Russia, Moscow, Russian Federation, Kirill M Starostin, MD, Sanofi, Moscow, Russia i Branko Popovic, MD, Sanofi, Industriepark Hoechst, 65926 Frankfurt am Main, Germany
Otrzymano: 19.11.2021Zaakceptowano: 01.04.2022Opublikowano: 04.05.2022
Powrót do strony z przeglądem